O нама‎ > ‎

Ресурси


У школи је 772 ученика распоређених у 32 одељења и 75 радника школе. Када пажњу усмеримо ка људским ресурсима школе, можемо да кажемо да су веома добри али ако се у обзир узму материјално технички и просторни услови онда нисмо задовољни. Школа има 17 учионица што је мало с обзиром на број ученика и број предмета. Највећи недостатак у школи је што нема салу за физичко васпитање. Недостаје и атријум који би омогућио пријатнији боравак ученика за време одмора, посебно за време кишних и хладних дана.

Људски ресурси школе

У нашој школи је запослено укупно 75 радника и то:
 • 59 наставног особља (17 учитеља и 42 наставника) 
 • 5 у управи и администрацији (секретар, књиговођа, административни радник, директор, помоћник директора) 
 • 4 стручна сарадника (психолог, 2 педагога и библиотекар) 
 • 6 помоћно техничких радника, домар и сервирка 
По нивоу образовања састав је следећи:
 • 5 наставника је са вишом стручном спремом 
 • 50 наставника је са високом стручном спремом 
 • 3 наставника су завршила мастер студије 
 • библиотекар је завршио магистарске студије 
Од 59 наставника 3 их је завршило по два факултета а два наставника имају завршена чак три факултета, што указује на потребу и жељу за знањем.

Наставници имају одговарајући степен и врсту стручне спреме прописане Правилником. Дужина радног стажа оствареног у школи омогућује квалитетну размену искуства наставног кадра. Број наставника и њихова стручна спрема одговарају захтевима образовно-васпитног процеса, али имамо чак 19 наставника који раде у више школа што их омета у потпуном ангажовању у нашој школи. План стручног усавршавања наставника реализује се делимично, што зависи од средстава која се одобре школи у те сврхе. Наставници учествују у раду тимова, већа и стручних органа.

Материјално – технички ресурси

Просторни ресурси

 • 16 учионица 
 • кабинет за информатику 
 • библиотека  
 • две импровизоване просторије које служе као свлачионица за физичко васпитање 
 • 3 канцеларије (психолог, секретаријат и директор) 
 • кухиња 
 • продужени боравак 
 • зборница 
 • двориште 
 • спортски терени у дворишту 
 • просторија за фотокопирање 
 • мала библиотеку (мала просторија која служи за додатну, допунску наставу, пријем родитеља...) 
 • просторија са разгласом 

ИКТ опрема

Тип опреме
Где се користи (налази) 
Број комада
 Рачунари информатички кабинет 17
  учионици Д, Б, 5, 12, 13, 14  по 1
  канцеларије 5
  библиотека 12 
 Лаптоп учионица број 1 
  библиотека 
 Штампачи  канцеларије 4
  информатички кабине 1
  библиотека 3
  учионица Д 1
 Фотокопир-ап. библиотека 1
  секретаријат 1
 Видео бим кабинет ТИО 1
  учионица број 1 1
  библиотека  1
 ТВ пријемници учионице  6
  библиотека 1
 Видео камера секретаријат (за све) 1
 Касетофони  учионице 8
  библиотека 1
 Разглас  
 Видео-надзор  
 Телефон канцеларије 3
  библиотека 1
 Скенер библиотека 2
  кабинет информатике 1
  канцеларија 1
 
Школа располаже потребним и савременим наставним средствима (књиге, радни материјали, аудио-визуелни материјали, компјутери, фотокопир-апарати...) која су очувана и у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у функцији су наставних и ваннаставних активности.
Школа ће и даље у зависности од могућности и расположивих материјалних средстава набављати и поправљати постојећа наставна средства у циљу осавремењавања и модернизације наставе.

Финансијски ресурси

Финансијски ресурси углавном нису задовољавајући. Буџет који користимо је републички, покрајински и општински. Осим ових редовних финансијских ресурса користе се и донације родитеља и пријатеља школе.

Comments