Стручни органи

Стручна већа по областима предмета

Стручно веће друштвених наука
Чине га наставници српског језика, страних језика, историје, верске наставе и грађанског васпитања
 • председник: Зорана Топић, наст. енглеског језика
Стручно веће природних наука
Чине га наставници математике, физике, хемије, географије, техничког и информатичког образовања
 • председник: Татјана Кецман, наст. математике, помоћник директора
Стручно веће уметности и вештина
Чине га наставници ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања
 • председник: Стево Ђилас, наст. физичког
Разредно веће
Чине га сви учитељи и наставници који предају ученицима млађег узраста
 • председник: Марија Јовићевић

Одељенска већа

Одељенска већа чине сви наставници који у том одељењу одржавају наставу. 
Председници одељенских већа по разредима:
 1. разред - Анкица Дамјанов, учитељица
 2. разред - Станка Сантрач, учитељица
 3. разред - Татјана Кнежевић, учитељица
 4. разред - Веселинка Радаковић, учитељица
 5. разред - Иванка Иконић Драгојловић, нас. немачког јез. 
 6. разред - Соња Ковачевић, наст. ликовне култ.
 7. разред - Павле Сешић, наст. ТО
 8. разред - Гордана Пушић, наст. физичког

Наставничко веће

Наставничко веће чине директор, сви запослени наставници и стручни сарадници. 
Стручни активи

Актив за школско развојно планирање
Чланови:
 • Ксенија Суђић, наст. српског језика- председник
 • Станка Сантрач, учитељица 
 • Наташа Марјановић, наст. српског језика
 • Мартин Хложан - наст. физике
 • Драган Прпа, школ. психолог
 • Тања Дакић, представник лок. самоуправе
 •  Мирослав Ивановић,представник Савета родитеља 
 • Ђорђе Радовић, представник Савета родитеља
 • Никола Јовић, представник Савета родитеља
 • Игор Прел, представник Савета родитеља
 • , представник Ученичког парламента
Актив за развој школског програма
Чланови:
 • Даниела Пилиповић, наст. математике - председник
 • Мартина Месарош, учитељица у боравку
 • Станка Сантрач, учитељица
 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине директорица и председници / координатори свих стручних органа и тимова:
 • Сњежана Фодора, директор - председавајући
 • Татјана Кецман, помоник директора
 • Марија Јовићевић, председник Разредног већа
 • Зорана Топић, председник Стручог већа за друштвене науке
 • Сњежана Фодора, председник Стручног већа природних наука
 • Стево Ђилас, председник Стручног већа уметности и вештина
 • Данијела Пилиповић, председник Стручног актива за развој школског програма
 • Ксенија Суђић, председник Стручног актива за школско развојно планирање
 • Александра Продановић, координатор Тима за самовредновање
 • Добрила Борковић, координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе
 • Бојана Медан, координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Павле Сешић, координатор Тима за професионалну оријентацију
 • Дивна Голић Терек, координатор Тима за заштиту деце од насиља...
 • Мерима Гњатић, координатор Тима за ИО
 • Татјана Кнежевић, координатор Тима за сарадњу са лок. средином
 • Леонора Ненадов, координатор Тима за дечије и ученичке организације
 • Бојана Ступар, координатор Тима за професионални развој 
 • Ксенија Краљ, представник стручних сарадника

Стручни тимови

Тим за самовредновање
 • Александра Продановић, наст - координатор
 • Соња Ковачевић, наст. ликовне култ. 
 • Сања Савић - наст. биологије 
 • Мира Карановић, учитељица
 • Оливера Самарџић, учитељица
 • Љиљана Ступар, педагошкиња
 • , представник лок. самоуправе и Школског одбора
 • , представник Савета родитеља
 • , представник Ученичког парламента
Тим за инклузивно образовање и пружање додатне подршке ученицима 
 • Мерима Гњатић, наст. енглеског - координатор 
 • Јасмина Васојевић, учитељица - 
 • Драган Прпа, школ. психолог
 • одељенске старешине ученика који раде по ИОП-у
Тим за професионалну оријентацију и упис у средњу школу
 • Павле Сешић, наст - координатор
 • Драган Прпа, школ. психолог 
 • Гордана Пушић, наст. физичког
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања
 • Дивна Голић Терек, учитељица - координатор
 • Ксенија Краљ, школ. педагошкиња
 • Веселинка Радаковић, учитељица
 • Наталија Ковачевић, учитељица
 • Милан Ерцег, наст. историје
 • Нада Ловре, наст. хемије
 • Верица Маливук, наст. музичке култ.
 • директор
 • секретар (правник) школе
Тим за  маркетинг
 • Предраг Вајагић, наст. српског - координатор
 • Бранка Радовановић, учитељица 
 • Оливера Самарџић, учитељица
 • Веселинка Радаковић, учитељица
 • Мира Карановић, учитељица
 • Верица Маливук, наст. музичке култ.
 • Бранко Караћ, катихета
 • Љиљана Ступар, педагошкиња 
 • Славица Јурић, библиотекар
Тим за сарадњу са локалном средином
 • Татјана Кнежевић, учитељица (програм сарадње са лок. самоупраом) - координатор
 • Анкица Дамјанов, учитељица (програм сарадње са породицом)
 • Мирјана Шијаков, наст. билогије (програм заштите животне средине)
 • Светлана Чулић, учитељица (програм социјалне заштите)
 • Нада Ловре, наст. хемије (програм здравствене заштите)
Тим за дечије и ученичке организације 
 • Леонора Ненадов, учитељица (Дечији савез)  - координатор
 • Сања Савић, наст. биологије (Подмаладак Црвеног крста)
 • Павле Сешић, наст. ТИО (Ученички парламент)
 • Милан Ерцег (Ученички парламент)
Тим за професионални развој и стручно усавршавање 
 • Бојана Ступар, наст. енглеског језика - координатор
 • Милијана Рађеновић, наст. енглеског језика
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 
 • Добрила Борковић, учитељица - координатор
 • Станислава Керавица, учитељица
 • Бранка Радовановић, учитељица 
 • Наталија Ковачевић, учитељица
 • Наталија Ковачевић, учитељица
 • Иванка Иконић Драгојловић, наст. немачког јез.
 • Јасмина Васојевић, учитељица
 • , представник савета родитеља
 • Тања Дакић, представник лок. самоуправе
 • Ања Мандић, представник Ученичког парламента
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Бојана Медан, наст. математике - координатор
 • Драгана Менчик, учитељица
 • Мирослав Грбић, наст. историје
 • Драгана Грбић, наст. географије
 • Јована Марјанац, наст. географије
 • Бранко Караћ, катихета
 • Светлана Чулић , учитељица 
 • Мартин Хложан, наст. физике
 • Горица Кнежевић, наст. немачког језика


Comments