Стручни органи

Стручна већа по областима предмета

Стручно веће друштвених наука
Чине га наставници српског језика, страних језика, историје, верске наставе и грађанског васпитања
 • председник: Предраг Вајагић, наст. српског језика
Стручно веће природних наука
Чине га наставници математике, физике, хемије, географије, техничког и информатичког образовања
 • председник: Сњежана Фодора, наст. информатике и рачунарства, заменик директора
Стручно веће уметности и вештина
Чине га наставници ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања
 • председник: Верица Маливук, наст. музичке културе
Разредно веће
Чине га сви учитељи и наставници који предају ученицима млађег узраста
 • председник: Марија Јовићевић

Одељенска већа

Одељенска већа чине сви наставници који у том одељењу одржавају наставу. 
Председници одељенских већа по разредима:
 1. разред - Леонора Ненадов, учитељица
 2. разред - Марија Јовићевић, учитељица
 3. разред - Оливера Самарџић, учитељица
 4. разред - Добрила Борковић, учитељица
 5. разред - Сњежана Фодора, нас. информатике 
 6. разред - Нада Ловре, наст. хемије
 7. разред - Ксенија Суђић, наст. српског језика
 8. разред - Иванка Иконић, наст. музичке култ.

Наставничко веће

Наставничко веће чине директор, сви запослени наставници и стручни сарадници. 
Стручни активи

Актив за школско развојно планирање
Чланови:
 • Станка Сантрач, учитељица- председник
 • Ксенија Суђић, наст. српског језика 
 • Наташа Марјановић, наст. српског језика
 • Нада Ловре, наст. хемије
 • Драган Прпа, школ. психолог
 • Тања Дакић, представник лок. самоуправе
 •  Мирослав Ивановић,представник Савета родитеља 
 • Ђорђе Радовић, представник Савета родитеља
 • Никола Јовић, представник Савета родитеља
 • Игор Прел, представник Савета родитеља
 • Милица Шаровић, представник Ученичког парламента
Актив за развој школског програма
Чланови:
 • Бојана Медан, наст. математике - председник
 • Мартина Месарош, учитељица у боравку
 • Даниела Пилиповић, наст. математике
 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине директорица и председници / координатори свих стручних органа и тимова:
 • Татјана Кецман, директор - председавајући
 • Марија Јовићевић, председник Разредног већа
 • Предраг Вајагић, председник Стручног већа друштвених наука
 • Сњежана Фодора, председник Стручног већа природних наука
 • Верица Маливук, председник Стручног већа уметности и вештина
 • Бојана Медан, председник Стручног актива за развој школског програма
 • Станка Сантрач, председник Стручног актива за школско развојно планирање
 • Мира Карановић, координатор Тима за самовредновање
 • Станислава Керавица, координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе
 • Драгана Менчик, координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Гордана Пушић, координатор Тима за професионалну оријентацију
 • Дивна Голић Тереке, координатор Тима за заштиту деце од насиља...
 • Јасмина Васојевић, координатор Тима за ИО
 • Татјана Кнежевић, Тим за сарадњу са лок. средином
 • Савић Сања, Тим за дечије и ученичке организације
 • Бојана Ступар, координатор Тима за професионални развој 
 • Александра Продановић, Тим за маркетинг
 • Ксенија Краљ, представник стручних сарадника

Стручни тимови

Тим за самовредновање
 • Мира Карановић, учитељица - координатор
 • Соња Ковачевић, наст. ликовне култ.  
 • Мира Карановић, учитељица
 • Љиљана Ступар, педагошкиња
 • Сања Жујић, представник лок. самоуправе и Школског одбора
 • Мирослав Ивановић, представник Савета родитеља
 • Ања Мандић, представник Ученичког парламента
Тим за инклузивно образовање и пружање додатне подршке ученицимамоћи 
 • Јасмина Васојевић, учитељица - координатор 
 • Мерима Гњатић, наст. енглеског
 • Драган Прпа, школ. психолог
 • одељенске старешине ученика који раде по ИОП-у
Тим за професионалну оријентацију и упис у средњу школу
 • Гордана Пушић, наст. физичког васпитања - координатор
 • Драган Прпа, школ. психолог 
 • Стево Ђилас, наст. физичког
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања
 • Дивна Голић Терек, учитељица - координатор
 • Ксенија Краљ, школ. педагошкиња
 • Веселинка Радаковић, учитељица
 • Наталија Ковачевић, учитељица
 • Дивна Голић Терек, учитељица
 • Милан Ерцег, наст. историје
 • Иванка Иконић Драгојловић, наст. немачког
 • Славица Кременовић, наст. физике
Тим за  маркетинг
 • Александра Продановић, наст. српског - координатор
 • Бранка Радовановић, учитељица 
 • Оливера Самарџић, учитељица
 • Веселинка Радаковић, учитељица
 • Сандра Жарковић, наст. математике
 • Мерима Гњатић, наст. енглеског јез. 
 • Зорана Топић, наст. енгл. језика
 • Љиљана Ступар, педагошкиња 
 • Славица Јурић, библиотекар
Тим за сарадњу са локалном средином
 • Татјана Кнежевић, учитељица (програм сарадње са лок. самоупраом) - координатор
 • Анкица Дамјанов, учитељица (програм сарадње са породицом)
 • Мирјана Шијаков, наст. билогије (програм заштите животне средине)
 • Светлана Чулић, учитељица (програм социјалне заштите)
 • Нада Ловре, наст. хемије (програм здравствене заштите)
Тим за дечије и ученичке организације 
 • Сања Савић, наст. биологије (Подмаладак Црвеног крста) - координатор
 • Леонора Ненадов, учитељица (Дечији савез) - 
 • Павле Сешић, наст. ТИО (Ученички парламент)
 • Милан Ерцег (Ученички парламент)
Тим за професионални развој и стручно усавршавање 
 • Бојана Ступар, наст. енглеског језика - координатор
 • Милијана Рађеновић, наст. енглеског језика
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 
 • Станислава Керавица, учитељица - координатор
 • Бранка Радовановић, учитељица 
 • Добрила Борковић, учитељица
 • Наталија Ковачевић, учитељица
 • Сандра Жарковић, наст. математике
 • Мерима Гњатић, наст. енглеског
 • Ђорђе Радовић, представник савета родитеља
 • Тања Дакић, представник лок. самоуправе
 • Ања Мандић, представник Ученичког парламента
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Драгана Менчик, учитељица - координатор
 • Павле Сешић, наст. ТИО
 • Драгана Грбић, наст. географије
 • Јована Марјанац, наст. географије
 • Светлана Чулић, учитељица
 • Анкица Дамјанов , учитељица 
 • Даниела Пилиповић, наст. математике
 • Горица Кнежевић, наст. немачког језика


Comments