Стручни органи

Стручна већа по областима предмета

Стручно веће друштвених наука
Чине га наставници српског језика, страних језика, историје, верске наставе и грађанског васпитања
  • председник: Гордана Вујовић, наст. српског језика
Стручно веће природних наука
Чине га наставници математике, физике, хемије, географије, техничког и информатичког образовања
  • председник: Сњежана Фодора, наст. информатике и рачунарства, заменик директора
Стручно веће уметности и вештина
Чине га наставници ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања
  • председник: Гордана Пушић, наст. физичког васпитања
Разредно веће
Чине га сви учитељи
  • председник: Дивна Голић Терек

Одељенска већа

Одељенска већа чине сви наставници који у том одељењу одржавају наставу. 
Председници одељенских већа по разредима:
  1. разред - Јасмина Васојевић, учитељица
  2. разред - Станислава Керавица, учитељица
  3. разред - Наталија Ковачевић, учитељица
  4. разред - Дивна Голић Терек, учитељица
  5. разред - Милан Ерцег, нас. историје
  6. разред - Наташа Марјановић, наст. српског језика
  7. разред - Предраг Вајагић, наст. српског језика
  8. разред - Славица Кременовић, наст. физике

Наставничко веће

Наставничко веће чине директор, сви запослени наставници и стручни сарадници. 
Стручни активи

Актив за школско развојно планирање
Чланови:
  • Станислава Керавица, учитељица - председник
  • Нада Ловре, наст. хемије
  • Наталија Ковачевић, учитељица
  • Станка Сантрач, учитељица
  • Ксенија Краљ, школ. педагог
  • Маја Којић, представник лок. самоуправе
  • Предраг Трифуновић, представник Савета родитеља
  • Никола Јовић, представник Савета родитеља
  • Милица Ганић, представник Ученичког парламента
Актив за развој школског програма
Чланови:
  • Драгана Менчик, учитељица - председник
  • Славица Јурић, школ. библиотекар
  • Бојана Медан, наст. математике
 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине:
  • Татјана Кецман, директор - председавајући
  • Дивна Голић Терек, председник Разредног већа
  • Гордана Вујовић, председник Стручног већа друштвених наука
  • Сњежана Фодора, председник Стручног већа природних наука
  • Гордана Пушић, председник Стручног већа уметности и вештина
  • Драгана Менчик, председник Стручног актива за развој школског програма
  • Станислава Керавица, председник Стручног актива за школско развојно планирање
  • Добрила Борковић, председник Тима за самовредновање
  • Ксенија Краљ, представник стручних сарадника

Стручни тимови

Тим за самовредновање
  • Добрила Борковић, учитељица - председник
  • Наташа Марјановић, наст. српског 
  • Мира Карановић, учитељица
  • Љиљана Ступар, педагошкиња
  • Даниела Пилиповић, наст. математике
Тим за инклузивно образовање
  • Јасмина Васојевић, учитељица - председник
  • Драган Прпа, школ. психолог
  • Миле Летица, наст. математике
Тим за професионалну оријентацију
  • Драган Прпа, школ. психолог - председник
  • Јована Марјанац, наст. географије
  • Нада Ловре, наст. хемије
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања
  • Слободан Кисин, наст. енглеског језика - председник
  • Драган Прпа, школ. психолог
  • Оливера Самарџић, учитељица
  • Марија Јовићевић, учитељица
  • Милан Ерцег, наст. историје
  • Стево Ђилас, наст. физичког 
  • Соња Ковачевић, наст. ликовног
  • Славица Кременовић, наст. физике
Тим за  маркетинг
  • Бранка Радовановић, учитељица - председник
  • Предраг Вајагић, наст. српског 
  • Ксенија Суђић, наст. српског 
  • Павле Сешић, наст. ТИО
  • Верица Маливук, наст. музичког 
  • Оливера Самарџић, учитељица
  • Веселинка Радаковић, учитељица
  • Славица Јурић, библиотекар
Тим за сарадању са локалном средином
  • Татјана Кнежевић, учитељица - председник
  • Мирјана Шијаков, наст. билогије (програм заштите животне средине)
  • Анкица Дамјанов, учитељица (програм сарадње са породицом)
  • Светлана Чулић, учитељица (програм социјалне заштите)
  • Сања Савић, наст. биологије (програм здравствене заштите)
Тим за ученичке организације 
  • Леонора Ненадов, учитељица (Дечији савез) - председник
  • Славица Кременовић, наст. физике(Ученички парламент)
  • Павле Сешић, наст. ТИО (Ученички парламент)
  • Сања Савић, наст. биологије (Подмладак Црвеног крста)
Тим за стручно усавршавање 
  • Бојана Ступар, наст. енглеског језика - председник
  • Валентина Костић Јовић, учитељица (продужени боравак)


Comments