Ученичке организације


Од ученичких организација у нашој школи постоје:
  • Дечји савез- чине га сви ученици школе
  • Подмладак и омладина Црвеног крста
  • Ученички парламент - чине га по два ученика седмог и по два осмог разреда
Дечији савез

Рад Дечјег савеза усмерен је ка специфичним васпитно-образовним циљевима комплементарним са процесима који се одвијају у школи и породици и базира на областима и облицима рада које ове две средине не могу да остваре у потребној мери. Сви ученици школе су чланови Дечјег савеза.

Ученички парламент

У складу са међународним и националним документима попут: Конвенција о правима детета; Свеопшта декларација о правима човека; Повеља о људским, мањинским и грађанским правима; који гарантују ученицима право на удруживање, учешће у доношењу одлука у нашој школи постоји и функционише Ученички парламент. Ученички парламент има план и програм рада који је саставни део Годишњег програма рада школе, функционише кроз редовне састанке и на основу унапред уговорених правила.
У свом раду се придржава Пословника о раду ученичког парламента којим се уређује начин рада и одлучивања парламента у нашој школи.

Подмладак црвеног крста

Овај програм обухвата рад са децом до 15 година односно са младима узраста од 15 до 28 година старости и базира се на мотивацији младих да се укључе у акције и програмске активности Црвеног крста, и да кроз волонтерски рад, дају свој допринос у реализацији програма и пројеката које спроводи Црвени крст, развијање здравих стилова живота код младих, промоције хуманих вредности и значаја хуманитарног рада, развијање и унапређење различитих вештина, способности и креативности.


Датум и време